EstatutsJOCS_firmado (1)

FUNCIONS PUBLIQUES

 Les recollides en el decret 2/2018 de 12 de gener del Consell i que pot realitzar pel seu àmbit autonòmic:

Qualificar, organitzar i autoritzar les competicions oficials d’àmbit autonòmic o inferior de les seues modalitats o especialitats esportives.

Expedir les llicències federatives.

Emetre informe preceptiu per a la inscripció dels clubs esportius i les seccions esportives en el Registre d’Entitats Esportives de la CV.

Representar a la CV en les activitats i competicions esportives, en els àmbits autonòmic, estatal i, si és el cas, a nivell internacional.

Assumir les modalitats esportives que els adscriga l’òrgan competent en matèria esportiva.

Sol·licitat al Registre d’Entitats Esportives de la CV la suspensió de la inscripció en el registre mencionat de les entitats esportives que no estiguin adscrites a la Federació.     

ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ DE JOCS I ESPORTS TRADICIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (aprovats segons resolució del Director General d’Esport amb data 20 de novembre de 2021)

CAPÍTOL I. PRINCIPIS GENERALS

Art. 1. Constitució i objecte social
Art. 2. Àmbit d’actuació, integració i domicili social
Art. 3. Naturalesa jurídica
Art. 4. Regulació i principis d’actuació
Art. 5. Composició
Art. 6. Modalitats i especialitats esportives
Art. 7. Funcions
Art. 8. Estructura territorial

CAPÍTOL II. ESTRUCTURA ORGÀNICA

Art. 9. Òrgans de la Federació

Secció 1a. Òrgans de govern i representació

Subsecció 1a. Assemblea general

Art. 10. L’assemblea general
Art. 11. Reunions i competències
Art. 12. Convocatòria
Art. 13. Quòrum i adopció d’acords
Art. 14. Requisits per a ser assembleista

Subsecció 2a. Junta directiva

Art. 15. La junta directiva
Art. 16. Funcions
Art. 17. Règim de funcionament
Art. 18. Responsabilitat dels seus integrants
Art. 19. Règim d’absències
Art. 20. La secretaria
Art. 21. La tresoreria
Art. 22. Moció de censura

Subsecció 3a. Presidència

Art. 23. La presidència
Art. 24. Elecció i duració del mandat
Art. 25. Funcions
Art. 26. Substitució
Art. 27. Cessament

Secció 2a. Òrgans tècnics

Art. 28. Comissions de modalitat d’aquelles que en cada moment estiguen actives i tinguen competicions oficials______________________________

Art. _29_. Escola

Art 30.- Comité d’Home Bo (jutge / jutgessa)

Secció 3a. Òrgans disciplinaris

Art. _31_. Òrgans disciplinaris de la Federació

Secció 4a. Òrgans electorals

Art. _32_. La junta electoral federativa

CAPÍTOL III. ESTATUT DE LES PERSONES DIRECTIVES

Art. _33_. Concepte de persona directiva
Art. _34_. Relació jurídica amb la Federació
Art. _35_. Drets de les persones directives
Art. _36_. Deures de les persones directives
Art. _37_. Remuneracions i despeses del personal directiu i reembossament de les despeses
Art. _38_. Regles de conducta de les persones directives
Art. _39_. Responsabilitat dels òrgans de govern i representació
Art. _40_. Cessament del personal directiu

CAPÍTOL IV. DRETS I DEURES DE LES PERSONES FÍSIQUES I JURÍDIQUES FEDERADES

Art. _41_. Adquisició de la condició de persona federada
Art. 42_. Pèrdua de la condició de persona federada
Art. _43_. Drets de les persones federades
Art. _44_. Deures de les persones federades

CAPÍTOL V. LLICÈNCIES I COMPETICIONS ESPORTIVES

Art. _45_. Llicències federatives
Art. _46_. Contingut de les llicències
Art. _47_. Requisits per a l’expedició de llicències
Art. _48_. Competicions esportives

CAPÍTOL VI. RÈGIM ECONÒMIC I PATRIMONIAL DE LA FEDERACIÓ

Art. _49_. Règim econòmic i patrimonial
Art. _50_. El pressupost
Art. _51_. Límits a les facultats de disposició
Art. _52_. Modificacions pressupostàries
Art. _53_. Comptes anuals
Art. _54_. Rendició de comptes
Art. _55_. Depòsit dels comptes
Art. _56_. Activitats econòmiques

CAPÍTOL VII. RÈGIM DOCUMENTAL

Art. _57_. Règim documental. Llibres
Art. _58_. Sol·licitud d’informació i examen de la documentació

CAPÍTOL VIII. RÈGIM DISCIPLINARI

Art. _59_. Àmbit d’aplicació
Art. _60_. Tipificació
Art. _61_. Procediment disciplinari
Art. _62_. Independència, incompatibilitats, indemnitzacions i duració del mandat

CAPÍTOL IX. PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ D’ESTATUTS I REGLAMENTS

Art. _63_. Aprovació i modificació d’estatuts i reglaments

CAPÍTOL X. EXTINCIÓ DE LA FEDERACIÓ

Art. _64_. Causes d’extinció i dissolució

CAPÍTOL XI. TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN

Art. _65_. Obligacions de transparència
Art. _66_. Codi de bon govern

CAPÍTOL XII. RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES

Art. _67_. Arbitratge i mediació

CAPÍTOL I. PRINCIPIS GENERALS

Art. 1. Constitució i objecte social

1. La Federació de Jocs i Esports Tradicionals de la Comunitat Valenciana, d’ara en avant Federació, es va constituir el dia 14 de febrer de mil nou-cents noranta-sis,

2. La Federació és una associació privada, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar, la finalitat prioritària de la qual és la promoció, tutela, organització i control de les seues modalitats i especialitats esportives, dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Art. 2. Àmbit d’actuació, integració i domicili social

1. La Federació té com a àmbit d’actuació la Comunitat Valenciana, i pot organitzar-se territorialment d’acord amb les seues característiques i necessitats.
La Federació realitzarà principalment les seues activitats en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, si bé pot defensar els seus interessos i desenvolupar les seues funcions en un àmbit superior, respectant les limitacions legals i administratives que resulten d’aplicació.

2. El domicili social es fixa en Agda Comunitat Valenciana , 1 CP 46181- Benissanó (València)
Si es produeix un canvi de domicili dins del mateix municipi, l’acord el pot adoptar la junta directiva, que haurà de ratificar posteriorment l’assemblea general.

Art. 3. Naturalesa jurídica

1. La Federació és una entitat esportiva integrada per esportistes, tècnics-
monitors o tècniques-monitores, home bo (jutges-àrbitres o jutgesses
àrbitres) , així com clubs i seccions esportives d’altres entitats.
Tots i totes esportistes deuran ser socis d’un club inscrit en la Federació.

2. Té la consideració d’entitat d’utilitat pública, d’acord amb el que estableix la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport.

3. Exerceix per delegació de la Generalitat funcions públiques de caràcter administratiu, i actua en aquest cas com a agent col·laborador de l’Administració autonòmica, amb la tutela i coordinació de la conselleria competent en matèria d’esport.

4. La Federació pot associar-se amb altres federacions esportives de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que disposa la Llei 2/2011, de l’esport i l’activitat física de la Comunitat Valenciana, i les seues normes de desenvolupament, per a la qual cosa requerirà l’acord majoritari de l’assemblea general.

Art. 4. Regulació i principis d’actuació

1. La Federació es regula per la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’esport i l’activitat física de la Comunitat Valenciana, el Decret 2/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana, i altres normes de desenvolupament, i aquests Estatuts i reglaments de la Federació, així com les altres disposicions legals i federatives de qualsevol àmbit que resulten d’aplicació.

2. Els actes i acords de la Federació poden ser impugnats directament per les persones interessades davant de la jurisdicció competent d’acord amb la normativa vigent, excepte en aquells casos en què es requerisca la impugnació prèvia davant d’algun òrgan de l’Administració pública.

3. La Federació, en el desenvolupament de la seua activitat, impedirà qualsevol actuació que puga produir discriminació per raó de naixement, sexe, religió, llengua, orientació sexual o identitat de gènere, o per qualsevol altra circumstància personal, política o social.

4. En compliment del que disposa l’article 7 del Decret 2/2018, de 12 de gener, a fi d’eliminar les desigualtats de gènere, garantir la igualtat real efectiva de dones i homes en la pràctica esportiva i en la gestió de la Federació i per a posar fi a les situacions d’abús, s’implantarà un pla de foment de la igualtat de gènere, així com un protocol de prevenció i lluita contra l’assetjament i abús sexual.
A més, es promourà l’esport femení a fi de garantir la igualtat real i efectiva de dones i homes en la pràctica de cada modalitat esportiva i en la mateixa gestió de la Federació.

5. En l’exercici de les funcions públiques, aquesta Federació ha de respectar en la seua actuació i relacions els principis següents:
a) Servei efectiu a la ciutadania.
b) Simplicitat, claredat i proximitat a la ciutadania.
c) Participació, objectivitat i transparència de l’actuació administrativa.
d) Racionalització i agilitat dels procediments administratius i de les activitats materials de gestió.
e) Bona fe, confiança legítima i lleialtat institucional.
f) Responsabilitat per la gestió pública.
g) Planificació i direcció per objectius i control en la gestió i avaluació de resultats.
h) Eficàcia en el compliment d’objectius fixats.
i) Economia, suficiència i adequació dels mitjans a les finalitats institucionals.
j) Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.
k) Cooperació, col·laboració i coordinació amb les administracions públiques.
l) La utilització de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana: el valencià i el castellà.

Art. 5. Composició

La Federació es compon dels estaments següents:
– Entitats esportives, on s’integren clubs i seccions esportives d’altres entitats no esportives.
– Esportistes (socis d’un club inscrit en la Federació).
– Tècnics-monitors i tècniques-monitores.
– Home Bo (Jutges-àrbitres i jutgesses-àrbitres).

Art. 6. Modalitats i especialitats esportives

La Federació té competència sobre els jocs i esports tradicionals de la Comunitat Valenciana. No té una modalitat principal doncs totes tenen la mateixa consideració. Les modalitats reconegudes són:
Birles de 6, (plana, sèries, entrades, torre, contra rellotge); Birles de 9; Llançament de Bola a braç; Pic i pala / Escampilla / Bòlit (distància, arrimar i empomar ) Llançament de barra; Llançament al set i mig; Canut; Caixó; Trompes (traure, arrimar) Tirador de goma; Cèrcol; Bola Valenciana; Boletes; Tira corda; Tira garrot; Xapes (traure, arrimar) Catxerulo; Morra; Calva.

Art. 7. Funcions

1. Corresponen amb caràcter exclusiu a la Federació les funcions següents:
a) Qualificar, organitzar i autoritzar les competicions oficials d’àmbit autonòmic o inferior de les seues modalitats o especialitats esportives, llevat de les que realitzen els ens públics amb competències per a això.
b) Expedir les llicències federatives.
c) Emetre l’informe preceptiu per a la inscripció dels clubs esportius i les seccions esportives en el Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.
d) Actuar en coordinació amb la federació espanyola i internacional corresponent per a la celebració de les competicions oficials espanyoles i internacionals que se celebren en el territori de la Comunitat Valenciana.
e) Representar la Comunitat Valenciana en les activitats i competicions esportives oficials de la seua modalitat, en els àmbits autonòmic, estatal i, si és el cas, internacional.
f) Elaborar i executar, en coordinació amb l’òrgan competent en matèria d’esport i amb les federacions esportives espanyoles, els plans de preparació d’esportistes d’elit i alt nivell.
g) Col·laborar amb l’òrgan competent en matèria d’esport en l’elaboració de la relació dels esportistes d’elit.
h) Col·laborar en els programes esportius de l’òrgan competent en matèria d’esport.
i) Exercir la potestat disciplinària, col·laborar amb el Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana i executar-ne les ordres i resolucions.
j) Designar els i les esportistes de la seua modalitat esportiva que han d’integrar les seleccions valencianes.
k) Assumir les modalitats i especialitats esportives que li adscriu l’òrgan competent en matèria d’esport, en atenció a criteris d’interés esportiu general.
l) Tutelar i emparar les noves modalitats o especialitats esportives que sorgisquen del desenvolupament del seu esport, proposades per l’assemblea general de la Federació i aprovades per l’òrgan competent de l’Administració esportiva.
m) Sol·licitar al Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana la suspensió de la inscripció en aquest registre d’aquelles entitats esportives no adscrites a la Federació.

2. També li corresponen les següents funcions, amb caràcter no exclusiu:
a) Promoure l’esport i vetlar pel compliment de les normes estatutàries i reglamentàries de caràcter esportiu.
b) Col·laborar amb l’Administració autonòmica en els programes de formació de personal tècnic i entrenador.
c) Organitzar concentracions i cursos de perfeccionament per als seus diferents estaments esportius.
d) Col·laborar amb la Generalitat en la prevenció, control i repressió en la utilització de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no reglamentaris en l’esport.
e) Vetlar pel compliment general de la normativa que els siga d’aplicació, amb atenció especialment a les matèries de transparència, igualtat de gènere, integració, equitat, protecció i salut de les persones en tots els nivells i funcions.
f) Col·laborar amb les administracions públiques en la prestació de serveis públics de caràcter esportiu per a la ciutadania.
g) Col·laborar amb les administracions públiques en la gestió d’instal·lacions esportives.

3. Són funcions públiques de caràcter administratiu les recollides en els epígrafs a), b), e) i i) de l’apartat 1, i els epígrafs b) i d) de l’apartat 2, que no podran ser, al seu torn, delegades per la Federació.
Els actes dictats en l’exercici de funcions públiques de caràcter administratiu seran recurribles davant de l’òrgan competent en matèria esportiva que corresponga, segons el règim de recursos previst en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, llevat dels que es dicten en exercici de la potestat disciplinària, el coneixement dels quals correspon al Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana. En ambdós casos, les resolucions dictades per l’òrgan competent en matèria d’esport i pel Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana posen fi a la via administrativa.

4. Altres funcions:
En relació amb el seu objecte social o finalitat, es podran dur a terme qualssevol altres activitats no incloses en les funcions enumerades en els apartats anteriors, fins i tot les derivades d’explotacions econòmiques, amb sotmetiment, en aquest últim cas a allò que disposa la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, i altra legislació aplicable.

Art. 8. Estructura territorial

1. La Federació s’estructura territorialment en Delegació Autonòmica Única. Sempre que qualsevol de les territorials tinga un mínim de clubs i una càrrega de competició que així ho demane es podrà estructurar com delegació territorial: Alacant, València, Castelló. Es podrà estructurar en delegacions d’altre àmbit territorial menor sempre atenent a la implantació d’una modalitat de joc i la càrrega de competició.

2. D’acord amb la voluntat, possibilitats i necessitats esportives de la zona, l’assemblea general de la Federació, a proposta de la junta directiva, pot crear unitats d’àmbit territorial inferior a la província, per al millor desenvolupament i promoció d’aquest esport.
Les funcions d’aquestes unitats les establirà l’assemblea general en el moment de la seua creació.

3. Els òrgans de govern i representació previstos en aquests Estatuts no poden reproduir-se en l’estructura de cada una de les delegacions territorials de la Federació, qualsevol que siga el seu àmbit geogràfic.

CAPÍTOL II. ESTRUCTURA ORGÀNICA

Art. 9. Òrgans de la Federació

1. La Federació s’estructura orgànicament de la manera següent:
a) Òrgans de govern i representació:
– L’assemblea general
– La junta directiva
– La presidència
b) Òrgans tècnics:
– Comissions de modalitat
– Escola
– Comité d’home bo (jutges i jutgesses)

c) Òrgans disciplinaris:
– Comité de Competició, que és l’órgan de primera instància
– Comité d’Apel·lació, de segona instància.
d) Òrgans electorals:
– La junta electoral federativa

2. En la composició de tots els òrgans de la Federació s’ha de procurar una presència equilibrada de dones i homes.
En qualsevol cas, en la composició de la junta directiva ha d’estar present almenys un 40% de cada sexe.

Secció 1a. Òrgans de govern i representació

Subsecció 1a. Assemblea general

Art. 10. L’assemblea general

1. L’assemblea general és l’òrgan suprem de representació i govern de la Federació i està integrada pels representants dels diferents estaments esportius que la componen.

2. Totes les persones integrants seran elegides per sufragi personal i indelegable, lliure, directe i secret per i entre els components de cada estament cada quatre anys, de conformitat amb la normativa electoral vigent.

3. El nombre d’assembleistes s’ha de fixar en el reglament electoral, d’acord amb els límits establits en el Decret 2/2018, pel qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana,

4. En l’assemblea general estan representats tots els estaments esportius adscrits a la Federació, d’acord amb els percentatges següents:
– Estament d’entitats esportives: 50 %
– Estament d’esportistes: 30%
– Estament de tècnics-monitors i tècniques-monitores: 10%
– Estament d’home bo (jutges-àrbitres i jutgesses-àrbitres): 10%

5. En l’elecció a estaments de les persones físiques, la presentació de candidatures és individual. El resultat de la votació s’ha de corregir fins a aconseguir un equilibri de gènere del 40% mínim per a cada sexe, per estament i circumscripció, quan això siga possible en funció de les candidatures a assembleistes presentades.

6. La celebració d’eleccions es regula en el reglament electoral aprovat per la Direcció General d’Esport, que s’ha d’ajustar als procediments i terminis establits en la normativa que a aquest efecte dispose l’Administració autonòmica.

Art. 11. Reunions i competències

1. L’assemblea general pot reunir-se amb caràcter ordinari i extraordinari.

2. L’assemblea general es reunirà amb caràcter ordinari almenys una vegada a l’any, abans d’1 de juliol, i amb caràcter extraordinari sempre que siga necessari per a aprovar les qüestions de la seua competència.

3. És competència de l’assemblea general ordinària:
a) Aprovar el pressupost de l’exercici següent.
b) Aprovar els comptes anuals, la memòria esportiva i la liquidació del pressupost de l’any anterior.
c) Aprovar el calendari de competicions oficials. Les modificacions puntuals del calendari esportiu no necessiten una nova assemblea general.
d) Aprovar el programa d’activitats de la Federació, si escau.
e) Fixar el preu de les llicències.
f) Ratificar el nomenament de les persones integrants dels comités disciplinaris de la Federació.
g) Aprovar la realització d’auditories, sense perjudici de les que establisca l’Administració autonòmica.
h) Aprovar totes les aportacions econòmiques que han de satisfer els integrants de la Federació, com ara drets federatius, tarifes arbitrals, taxes de cursos, etc.

4. És competència de l’assemblea general extraordinària:
a) Aprovar la convocatòria d’eleccions dels càrrecs de representació i govern, el reglament i el calendari electoral.
b) Aprovar i modificar els estatuts i reglaments.
c) Adoptar aquells acords econòmics que poden comprometre el patrimoni o les activitats pròpies de la Federació.
d) Autoritzar el gravamen o alienació de béns immobles i operacions d’endeutament que suposen càrregues financeres anuals superiors al 20% del pressupost anual de la Federació.
e) Elegir les persones integrants de la junta electoral federativa, les quals han d’exercir les seues funcions durant tot el període de mandat de l’assemblea general.
f) Adoptar els acords de fusió o dissolució de la Federació.
g) Adoptar els acords d’integració en la Federació d’altres modalitats o especialitats esportives.
h) Proposar a la Direcció General d’Esport, per a la seua ratificació, la incorporació o segregació d’alguna modalitat o especialitat esportiva.
i) Totes aquelles funcions que no estiguen atribuïdes expressament o implícitament a qualsevol altre òrgan de la Federació.

Art. 12. Convocatòria

1. Les assemblees generals han de convocar-se com a mínim amb vint dies naturals d’antelació a la data de celebració. La notificació de la convocatòria s’ha de practicar per qualsevol mitjà que permeta a la Federació tindre’n constància de la recepció per la persona o entitat interessada, i en tot cas telemàticament.
En els set dies naturals següents a la convocatòria, el 25% dels assembleistes poden sol·licitar la inclusió en l’ordre del dia d’altres punts; en aquest cas, s’ha de notificar el nou ordre del dia pel mateix procediment.

2. L’ordre del dia i tota la documentació relativa als punts que s’han de sotmetre a l’aprovació de l’assemblea general, s’han de publicar en la pàgina web de la Federació el mateix dia de l’enviament de la convocatòria, i poden ser d’accés restringit només per a les persones assembleistes. En el cas que hi haja ampliació de l’ordre dia, aquest s’ha de publicar en el termini de cinc dies naturals des de la presentació de la sol·licitud d’ampliació, sense que varie la data de celebració de l’assemblea prevista inicialment.

3. La convocatòria de l’assemblea general correspon a la presidència, bé per iniciativa pròpia, o bé a petició de dos terços de la junta directiva o d’un nombre d’integrants no inferior al 20% de l’assemblea general. En aquest últim cas, s’ha de convocar en el termini de 20 dies naturals des del dia que la presidència reba la sol·licitud.
Les persones assembleistes només poden signar dues sol·licituds de convocatòria d’assemblea general en cada mandat de quatre anys.

4. Si no es convoca l’assemblea general, l’òrgan competent en matèria d’esport, amb la petició prèvia de la part interessada o d’ofici, ha de requerir a l’òrgan competent de la Federació perquè la duga a terme. Si l’òrgan competent no la convoca en el termini de quinze dies naturals des del requeriment, l’Administració esportiva de la Generalitat pot convocar l’assemblea i adoptar els acords que siguen necessaris, sense perjudici de les responsabilitats disciplinàries que es puguen derivar de la no convocatòria.

Article 13. Quòrum i adopció d’acords

1. L’assemblea general queda vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi concorre la majoria absoluta dels seus membres i en segona convocatòria qualsevol que siga el nombre d’assistents. Entre la primera i la segona convocatòria ha de transcórrer un termini de mitja hora com a mínim.

2. En l’assemblea general el vot és personal, directe i presencial, sense que puga admetre’s la delegació de vot, ni el seu exercici per mitjà de la representació atorgada a una altra persona física. El vot serà secret quan es tracte d’elecció de càrrecs o quan ho sol·licite el 20% dels integrants presents de l’assemblea.

3. L’adopció d’acords per a assumptes que siguen competència de l’assemblea general ordinària requereix l’aprovació per majoria de la meitat més un dels vots presents. Per a assumptes que siguen competència de l’assemblea general extraordinària es requereix el vot de dos terços dels presents, excepte per a la moció de censura.

4. Són vàlids els acords adoptats en una assemblea general ordinària que per la seua naturalesa són competència d’una assemblea general extraordinària, sempre que concórreguen en la seua adopció les garanties de convocatòria, forma de constitució i adopció per majoria de vots corresponents a l’extraordinària.

5. Per a l’adopció d’acords de fusió o extinció de la Federació, es requereix a més un quòrum de constitució de la meitat més un dels membres integrants de l’assemblea.

6. La persona que ocupa la presidència de la Federació presideix, al seu torn, l’assemblea general, i la que ocupa la secretaria de la junta directiva és la que exerceix la secretaria de l’assemblea general.
La presidència de l’assemblea dirigeix els debats, concedeix i retira la paraula, fixa els torns màxims d’intervencions, ordena les votacions i disposa tot allò que convinga per al bon funcionament de la reunió. Si es produeixen circumstàncies que alteren de manera greu l’ordre o que impossibiliten la realització o la continuïtat de l’assemblea general, pot suspendre-la. En aquest cas, ha de comunicar a les persones assembleistes la data del reinici, que tindrà lloc en un termini no superior a 15 dies naturals.

7. Poden assistir a l’assemblea general, amb veu però sense vot, aquells membres de la junta directiva que no ho siguen de l’assemblea general. Així mateix, assisteix amb veu però sense vot, el personal tècnic o especialitzat que porte la junta directiva quan ho requerisca algun punt de l’ordre del dia.

8. Poden ser convidats a l’assemblea general, amb veu però sense vot, aquelles persones que tenen una relació directa amb l’esport, sempre que no s’hi opose el 10% de les persones assembleistes assistents.

9. De totes les reunions de l’assemblea general, el secretari o secretària n’ha d’estendre l’acta corresponent, en la qual han de figurar tots els acords adoptats en la sessió. Qualsevol assembleista pot demanar que conste en acta el vot contrari a un acord determinat.
L’acta s’ha de publicar en la pàgina web de la Federació, amb accés restringit a totes les persones federades, en el termini de 15 dies des de la celebració de l’assemblea general.

Art. 14. Requisits per a ser assembleista

1. Per a adquirir la condició d’assembleista, s’han de reunir els requisits següents:
A) En els estaments de persones físiques:
a) Ser major d’edat.
b) No trobar-se inhabilitada per resolució ferma, judicial o esportiva.
c) Posseir llicència federativa en vigor per l’estament corresponent a la seua representació.
d) Els que establisca en cada convocatòria electoral l’òrgan competent en matèria d’esport.
B) En els estaments de persones jurídiques:
a) Estar adscrit a la Federació.
b) Ser un club o entitat esportiva inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.
c) Els que establisca en cada convocatòria electoral l’òrgan competent en matèria d’esport.
La persona física que actue com a representant ha de ser soci o sòcia del club o entitat esportiva i reunir necessàriament els requisits previstos en l’apartat 1.A) anterior, excepte la c).

2. Aquests requisits s’han de mantindre durant tot el mandat de l’assemblea general. En cas d’incompliment d’algun dels requisits, se’l requerirà formalment perquè l’esmene en el termini de deu dies hàbils. En cas que no l’esmene en aquest termini, perdrà la condició d’assembleista, amb la resolució prèvia de la Junta Electoral Federativa. Aquesta resolució és recurrible davant del Tribunal de l’Esport en el termini de quinze dies hàbils.

3. Les persones integrants de l’assemblea general cessaran per dimissió, renúncia, defunció o quan deixen de complir qualsevol dels requisits de l’apartat 1, de conformitat amb el procediment establit en la normativa electoral.

Subsecció 2a. Junta directiva

Art. 15. La junta directiva

1. La junta directiva és l’òrgan col·legiat de gestió de la Federació, a la qual correspon el govern i administració de la Federació, complint i executant els acords de l’assemblea general.

2. La junta directiva està composta per la persona que ocupa la presidència de la Federació, més un mínim de quatre i màxim de vint integrants. Són obligatoris la vicepresidència, la secretaria i una vocalia per cada una de les modalitats o una vocalia per cada una de les especialitats esportives, sempre que estiguen en actiu i tinguen competició.

3. La presidència és substituïda, en els casos previstos, per la persona que ocupa la vicepresidència que siga assembleista, per l’ordre de les vicepresidències si escau, o, en defecte d’això, per qualsevol persona de la junta directiva que siga assembleista.

4. La junta directiva és elegida per l’assemblea general, per mitjà de sufragi universal, personal, lliure, igual, directe, secret i presencial.

5. La candidatura de la junta directiva s’ha de presentar tancada. La presidència és l’únic càrrec nominatiu i en la seua composició ha d’haver-hi almenys un 40% de cada sexe. Resultarà vencedora la llista més votada, d’acord amb la normativa electoral.

6. Correspon a la presidència convocar la junta directiva.
També pot sol·licitar la convocatòria de la junta directiva un terç dels seus integrants. En aquest cas ha de convocar-se en els cinc dies naturals següents a la petició i celebrar-se en un termini no superior a quinze dies naturals. Si no es convoca en el termini marcat, pot convocar la junta directiva la persona de més edat de qui l’han sol·licitat.

7. Per a l’existència de quòrum es requerirà l’assistència de la meitat dels qui integren la junta directiva, que s’ha d’arredonir a l’alça en tot cas.
Els acords es prenen per majoria simple i la presidència té vot de qualitat en cas d’empat.
Els membres de la junta directiva poden exigir que en l’acta figure el seu vot en contra d’algun acord i la seua explicació succinta.

8. Per a integrar la junta directiva, les persones que la componguen han de complir les condicions següents:
a) Estar empadronada en la Comunitat Valenciana.
b) Ser major d’edat.
c) No trobar-se inhabilitada per resolució ferma, judicial o esportiva.
d) No haver incorregut en delictes contra la Hisenda Pública ni la Seguretat Social, que s’ha d’acreditar per mitjà de la presentació d’una declaració responsable.
e) Ser soci d’un club inscrit en la Federació

Art. 16. Funcions

Són funcions de la junta directiva:
a) Col·laborar amb la presidència en la direcció econòmica, administrativa i esportiva de la Federació.
b) Elaborar les propostes que s’hagen de sotmetre a la decisió de l’assemblea general.
c) Presentar davant de l’assemblea general la liquidació del pressupost, els comptes anuals de l’any anterior i la memòria d’activitats.
d) Elaborar el projecte de pressupost.
e) Autoritzar la modificació del calendari de competicions oficials i activitats esportives, amb els límits i criteris que la mateixa assemblea general ha fixat.
f) Elaborar la convocatòria i ordre del dia de les assemblees generals.
g) Decidir les qüestions relatives a la integració de persones i entitats en la Federació i acordar les disposicions necessàries per a la inscripció de les entitats federades en el Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.
h) Qualificar les competicions oficials d’àmbit autonòmic.
i) Ratificar el nomenament dels delegats territorials.
j) Proposar les persones components dels òrgans disciplinaris de la Federació.
k) Qualsevol altra funció que la presidència o l’assemblea general li assignen dins dels límits establits en les disposicions legals o reglamentàries.

Art. 17. Règim de funcionament

El règim de funcionament de la junta directiva és el següent:
Han de regular-se, respectat l’art. 55 Decret 2/2018, qüestions com:
– Mínim de reunions: Caràcter ordinari, mínim una a l’any i extraordinari, totes les que siguen necessàries pel bon funcionament de la Federació.
– Termini per a la convocatòria. 20 dies naturals a la data de la seua realització. Possibilitat de reunió amb caràcter d’urgència, sempre que el tema ho requerisca i amb un mínim de 24 hores per convocar els seus membres.
– Ordre del dia. Enviament i recepció de la documentació. L’ordre del dia serà enviat per qualsevol mitjà que permetra tenir constància de la recepció de l’interessat, i si es possible per via electrònica .
– Possibilitat de convidats. Sempre que s’estime oportú per la rellevància del tema, es podrà convidar qualsevol persona que puga aportar informació vàlida per resoldre-ho .
– Actes. Les actes es remetran a les persones de la Junta Directiva i si es creu oportú es farà un resum a la web de la Federació. En tot moment s’informarà als clubs dels acords que els afecten directament .
Art. 18. Responsabilitat dels seus integrants

La responsabilitat disciplinària dels membres de la junta directiva es regeix el títol VIII de la Llei 2/2011, de l’esport i l’activitat física de la Comunitat Valenciana, en el que li siga d’aplicació en l’àmbit de la seua gestió. Supletòriament és aplicable el règim de garanties previst en el capítol I del títol IV de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Art. 19. Règim d’absències

1. En els casos de vacant, absència, malaltia, defunció o qualsevol altra causa que impedisca l’exercici de les seues funcions d’alguna persona integrant de la junta directiva, la presidència pot reassignar les seues funcions.

2. Quan el nombre de vacants en la junta directiva és inferior al 50%, la presidència pot proposar a l’assemblea general el nomenament de noves persones directives. En cas d’aprovació, la nova composició de la junta directiva ha de respectar el 40% mínim de cada sexe.

3. Si el nombre de vacants és superior al 50%, han de convocar-se eleccions a junta directiva, inclosa la presidència.
Per a això, la junta directiva ha de presentar a la Direcció General d’Esport el nou calendari electoral, juntament amb la resta d’annexos que siguen procedents, per a la seua aprovació, que posteriorment s’ha de remetre a l’assemblea general per a la seua aprovació definitiva.

Art. 20. La secretaria

La persona titular de la secretaria de la Federació exerceix les funcions de fedatària i, més específicament, les següents:
a) Estendre acta de les sessions que celebren els òrgans col·legiats de govern i representació.
En l’acta ha d’especificar-se, com a mínim: les persones assistents, assumptes tractats, resultat de la votació i, si escau, vots particulars contraris a l’acord adoptat o abstencions. L’acta l’ha de signar la persona que exerceix la secretaria, amb el vistiplau de la presidència, i l’ha d’aprovar la junta directiva o l’assemblea general, segons siga procedent.
b) Expedir les certificacions dels actes de govern i representació degudament documentats, que ha de signar amb el vistiplau de la presidència.
c) Mantindre i custodiar l’arxiu de la Federació.
d) Qualssevol altres que puguen correspondre-li o siguen inherents a la secretaria.

Art. 21. La tresoreria

1. La persona titular de la tresoreria de la Federació, o qui realitze les seues funcions, és depositària dels fons de la Federació, signa els rebuts, autoritza els pagaments i es responsabilitza de la comptabilitat.

2. La signatura dels rebuts i l’autorització de pagaments ha de ser mancomunada per la persona titular de la tresoreria, o de qui n’exercisca les funcions i, almenys, la persona titular de la presidència o de la persona que designe la junta directiva.

3. Les funcions de la tresoreria poden ser exercides per qualsevol integrant de la junta directiva, llevat de la presidència.

Art. 22. Moció de censura

1. La moció de censura pot plantejar-se contra tota la junta directiva o contra una part, o contra qualsevol dels integrants individualment, inclosa la presidència, per mitjà d’escrit motivat, amb la signatura i els requisits necessaris per a la identificació de les persones sol·licitants.

2. El percentatge exigible de persones integrants de l’assemblea general necessari per a proposar la moció de censura és el 40% d’aquestes.

3. La junta directiva ha de traslladar la sol·licitud de moció de censura a la junta electoral federativa i a la Direcció General d’Esport. La junta electoral federativa, vista la sol·licitud i la documentació presentada, i verificat el compliment dels requisits formals previstos en l’Ordre 20/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, l’admetrà a tràmit en el termini màxim de 3 dies hàbils. Totes les resolucions de la junta electoral federativa que afecten la moció de censura són recurribles davant del Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana, en el termini de 5 dies.

4. La tramitació de la moció de censura s’ha de dur a terme amb el mandat i la supervisió de la junta electoral federativa. La presidència de la Federació ha de convocar, per ordre de la junta electoral federativa, a l’assemblea general per a la votació de la moció de censura en un termini no inferior a 10 dies ni superior a 20, ambdós naturals, des que ha tingut entrada. La votació ha de celebrar-se en el termini màxim de 20 dies naturals des de la convocatòria.

5. Si la presidència de la Federació no convoca l’assemblea general per a votar la moció de censura, s’ha d’ajustar al que disposa l’article 52.4 del Decret 2/2018, pel qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana.

6. L’assemblea general, convocada a aquest efecte, està dirigida per la presidència de la junta electoral federativa i hi poden prendre la paraula els representants dels sol·licitants de la moció de censura, així com les persones censurades. La votació és secreta.

7. La moció de censura ha d’incorporar una proposta amb les persones candidates alternatives a qui se censura. Si se censura més del 50% de la junta directiva, s’ha d’incorporar una proposta de junta directiva alternativa. En tots els casos les candidatures proposades alternatives han de respectar l’equilibri de gènere del 40%.

8. Per a l’aprovació de la moció de censura és necessari el vot favorable de la meitat més un dels i les assembleistes presents.

9. En cas de prosperar la moció de censura, les persones a les quals afecte es consideren cessades automàticament. En cas de no prosperar, les persones sol·licitants no poden signar una nova moció fins passats dos anys.

10. No es pot promoure cap moció de censura fins que no transcorren sis mesos des de l’elecció d’una nova junta directiva, ni quan falten menys de sis mesos per a la convocatòria de noves eleccions.

Subsecció 3a. Presidència

Art. 23. La presidència

La presidència és l’òrgan executiu de la Federació, n’exerceix la representació legal i presideix els òrgans de representació i govern, i n’executa els acords.

Art. 24. Elecció i duració del mandat

1. La presidència, juntament amb la resta de la junta directiva, és elegida per mitjà de sufragi universal, lliure, personal, igual, directe, secret i presencial per i entre les persones integrants de l’assemblea general, cada quatre anys, en primera votació per majoria absoluta de les persones presents amb dret a vot i segona votació per majoria simple.

2. El nombre de mandats consecutius d’una persona al capdavant de la Federació és, com a màxim, de tres, en els termes establits en la disposició addicional primera del Decret 2/2018, pel qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana.

3. En cap cas es pot simultaniejar la presidència de la Federació i la d’un club esportiu.

Art. 25. Funcions

Són funcions de la presidència:
a) Exercir la representació legal de la Federació.
b) Convocar i presidir els òrgans de representació i govern, i executar-ne els acords.
c) Exercir la direcció econòmica, administrativa i esportiva de la Federació, de conformitat amb el que es preveu en aquests Estatuts i en els acords de l’assemblea general i junta directiva.
d) Convocar, presidir i dirigir els debats de les reunions de l’assemblea general i de la junta directiva, i suspendre’ls per causes justificades.
e) Exercir el vot de qualitat en cas d’empat en l’adopció d’acords de l’assemblea general, de la junta directiva i de qualssevol altres òrgans dels quals forme part.
f) Nomenar els delegats territorials.
g) Proposar a la junta directiva el nomenament de la presidència dels comités d’home bo ( jutges-àrbitres) i de tècnics-monitors.

Art. 26. Substitució

En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altra causa que impedisca a la presidència l’exercici de les seues funcions, la substitueix la persona que ocupa la vicepresidència que siga assembleista, per l’ordre de les vicepresidències, si escau, o, en defecte d’això, per qualsevol integrant de la junta directiva que siga assembleista, fins a la desaparició de la causa que ha donat origen a la substitució o, com a màxim, fins a la finalització del mandat.

Art. 27. Cessament

1. La persona titular de la presidència cessa en les seues funcions per les causes següents:
a) Expiració del mandat.
b) Mort o incapacitat física permanent que impedisca el normal desenvolupament de la seua tasca.
c) Vot de censura acordat per l’assemblea general.
d) Pèrdua d’alguna de les condicions d’elegibilitat.
e) Incórrer en alguna causa d’incompatibilitat.
f) Dimissió.
g) Inhabilitació.

2. El procediment per a fer efectiu el cessament, segons les causes corresponents de l’apartat anterior, és:
a) Convocatòria d’eleccions als òrgans de govern i representació.
b) Substitució per la persona integrant de la junta directiva de major rang, que siga assembleista, que ha de ser ratificada per l’assemblea general. En el cas de no ser ratificada, s’han de convocar eleccions a la presidència.
c) Nomenament de la persona candidata alternativa i cessament automàtic de la persona censurada.
d) El president o presidenta que deixe de complir alguna de les condicions d’elegibilitat disposa d’un termini de 10 dies hàbils per a obtindre el requisit perdut. En cas de no fer-ho, s’ha de procedir com s’indica en l’article 15.5 de l’Ordre 20/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els processos electorals de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana.
e) El president o presidenta que incorre en incompatibilitat disposa d’un termini de 10 dies hàbils per a eliminar la causa d’incompatibilitat. En cas de no fer-ho, s’ha de procedir com en l’apartat anterior.
f) El mateix procediment que en l’apartat b).
g) El mateix procediment que en l’apartat b).

3. En els casos d’inelegibilitat o incompatibilitat de la presidència, el procediment s’inicia per denúncia davant de la junta electoral federativa.
Si una vegada tramitat el recurs davant del Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana, aquest considera que existeix una causa d’inelegibilitat o d’incompatibilitat, pot concedir a la presidència un termini d’esmena de 10 dies naturals, si estima que la causa invocada genera dubtes raonables a la presidència sobre si incorre o no en inelegibilitat o incompatibilitat.
En cas que la presidència cesse per qualsevol dels dos motius, s’ha de procedir com en l’apartat 2.b).

Secció 2a. Òrgans tècnics

Art. 28. Comissions de modalitat i especialitat

En la Federació es constitueixen, per a una gestió més eficient i una millor organització, les comissions de les modalitats que estiguen actives i tinguen una càrrega de competició notable. Actualment estan constituïdes les de Birles, Llançament de Bola a Braç, Pic i Pala / Escampilla / Bòlit, Llançament al set i mig. Cada any en l’Assemblea es podran presentar la constitució de noves comissions segons les modalitats que presenten proposta de competició.
La composició, sistema d’elecció de càrrecs i funcions són les següents:
cada comissió estarà formada per un màxim de tres persones, les quals seran elegides per les persones que participen en cada modalitat; d’entre elles la Presidència designarà el responsable. La seua funció serà la de proposar les competicions a realitzar, el calendari i qualsevol tema d’interés pel bon funcionament de la modalitat. Les propostes deuran de ser aprovades per l’Assemblea.

Art. _29_. L’Escola
L’Escola Autonòmica de Jocs Tradicionals és l’òrgan de la Federació que s’encarrega de l’apartat de investigació, promoció i formació.
El seu funcionament és autònom i amb pressupost depenent de la Federació i aprovat en Assemblea.
Està formada per:
– El Consell Rector, el qual el formen el President de la Federació, un representant dels homes bons triats pels mateixos i el delegat d’activitats. La seua funció és la de donar les pautes generals d’actuació.
– El Director, el qual deurà de tindre títol universitari, preferiblement de l’àmbit d’educació. Serà nomenat per la Junta Directiva a proposta del Consell Rector. La seua funció és la de coordinar les activitats marcades per les pautes que aprove el Consell Rector.
– L’Equip de Treball, format pels homes bons, pels monitors tècnics i pel delegat d’activitats. La seua funció és la de desenvolupar les activitats que es proposen en cada moment.

Art. 30 Comitè d’home bo (jutges/jutgesses).
L’equip d’home bo de la Federació s’encarregarà de coordinar la presència dels homes bons en les competicions oficials marcades per les comissions de cada modalitat, facilitar les actes de joc i fer el seguiment de les distintes competicions.
Estarà format per un màxim de 6 persones i, almenys, sempre tindrà presència d’un home bo de cada modalitat en actiu. La seua paritat, en la mesura de les persones actives inscrites a este estament, s’adaptarà al decret 2/2018 de 12, de gener. El nomenament serà per Junta Directiva a proposta de Presidència, d’entre el col·lectiu d’homes bons.

Secció 3a. Òrgans disciplinaris

Art. _31_. Òrgans disciplinaris de la Federació

1. La potestat disciplinària esportiva i competitiva en la Federació és exercida pels següents òrgans disciplinaris:
– En primera instància, pel Comité de Competició. La seua composició: delegat d’activitats, com a òrgan unipersonal.
– En segona instància, pel Comité d’Apel·lació. Estarà format per un home bo de cada modalitat en actiu.

2. El nomenament dels components ha de ser ratificat per l’assemblea general.

Secció 4a. Òrgans electorals

Art. _32_. La junta electoral federativa

1. La junta electoral federativa és elegida per sorteig cada quatre anys, entre les persones integrants del cens electoral que es presenten per a formar-ne part, i que exerceix les seues funcions fins al següent procés electoral, d’acord amb la normativa electoral que a aquest efecte dispose l’òrgan competent en matèria d’esport. En cas d’absència de candidats, s’han d’elegir directament per sorteig entre els integrants del cens.

2. Els qui integren la junta electoral federativa hauran d’estar en el cens electoral i no poden presentar candidatura a assembleista, ni formar part de la junta directiva que isca elegida.

3. Els requisits i funcions dels qui integren la junta electoral federativa, i la seua composició, s’establiran en la normativa electoral.

CAPÍTOL III. ESTATUT DE LES PERSONES DIRECTIVES

Art. _33_. Concepte de persona directiva

S’entén com a persona directiva la que forma part de la junta directiva de la Federació.

Art. _34_. Relació jurídica amb la Federació

Les persones directives que mantenen una relació laboral amb la Federació han de regir-se per un contracte d’alta direcció, que s’ha de comunicar a la Direcció General d’Esport quan es formalitza el contracte.

Art. _35_. Drets de les persones directives

Les persones directives de la Federació tenen els drets següents:
a) Ser convocades a les sessions de l’òrgan, assistir-hi, participar en els debats, expressant lliurement la seua opinió, i exercir el dret a vot, fent-hi constar, si ho desitgen, el vot raonat que emeten.
b) Rebre les retribucions aprovades per l’assemblea general i el reembossament de les despeses efectuades en el compliment de les seues activitats dins dels límits prèviament establits per l’assemblea general de la Federació.
c) Intervindre en les tasques pròpies del càrrec o funció que exercisquen, cooperant en la gestió que competeix a l’òrgan al qual pertanyen.
d) Conéixer el contingut de les actes de les sessions de l’òrgan del qual formen part.
e) Disposar d’informació i documentació precisa per a la seua participació en els òrgans directius de la seua Federació.
f) Rebre amb caràcter permanent els mitjans materials necessaris per a exercir correctament les funcions que els assignen.
g) Ser assegurats contra els riscos d’accident i de responsabilitat civil que es deriven directament de l’exercici de la seua activitat com a persona directiva de la Federació.
h) Qualssevol altres previstos en normes reglamentàries de la Federació.

Art. _36_. Deures de les persones directives

Les persones directives estan obligades a:
a) Col·laborar lleialment en la gestió de la Federació, i guardar, quan calga, el secret de les deliberacions. L’obligació de confidencialitat subsisteix malgrat haver cessat en el càrrec.
b) Actuar amb la diligència deguda en l’exercici de les seues funcions, atenint-se en tot moment a les finalitats estatutàries de la Federació.
c) Respectar i els recursos materials que posen a la seua disposició la Federació i tindre’n cura.
d) Exercir les funcions que se’ls encomanen, acceptades prèviament.
e) Rebutjar tot tipus de contraprestació econòmica o d’altre tipus no prevista en aquests Estatuts.
f) Promocionar la igualtat entre dones i homes, així com dur a terme actuacions per a erradicar la discriminació per raó de sexe en l’esport.
g) Acatar els acords i resolucions que adopten els òrgans competents.
h) Proporcionar tota la documentació i informació necessària a les noves persones directives que els han de substituir.
i) Abstindre’s d’assistir i intervindre en les deliberacions que afecten assumptes en què tenen un interés personal. Es considera que també existeix interés personal de la persona directiva quan l’assumpte afecta un membre de la seua família, fins al tercer grau de consanguinitat o d’afinitat, o una societat, entitat o organisme on exerceix un càrrec directiu o té una participació significativa.
j) Concórrer a les reunions, llevat que ho impedisquen raons de força major.
k) Complir el codi de bon govern que aprove la seua federació.
l) Posar en coneixement dels organismes pertinents qualsevol sospita d’actuació corrupta o fraudulenta.
m) Qualssevol altres previstos en aquests Estatuts o en normes reglamentàries de la Federació.
n) Vetlar pel compliment de les obligacions de transparència.

Art. _37_. Remuneracions i despeses del personal directiu i reembossament de les despeses

1. La política de remuneració al personal directiu de la Federació s’ha d’ajustar a criteris de moderació i transparència.

2. Les remuneracions del personal directiu no es poden satisfer a càrrec de subvencions públiques i només són possibles quan la Federació compta amb finançament propi.

3. Les persones directives de la Federació tenen dret a percebre el reembossament de les despeses que s’han produït efectivament en l’exercici de les seues funcions.

4. Les remuneracions i les despeses reembossables dels càrrecs directius són aprovades per l’assemblea general de forma específica, nominal i limitada, quant a la seua quantia i duració, i conclou, com a màxim, en finalitzar el mandat.

Art. _38_. Regles de conducta de les persones directives

El personal directiu de la Federació no pot:
a) Percebre comissions, pagaments de viatges o beneficis anàlegs de terceres persones o entitats per la contractació de béns i serveis per part de la Federació.
b) Percebre incentius per a aconseguir objectius esportius o econòmics, llevat que prèviament ho aprove l’assemblea general i es comunique a l’òrgan competent en matèria d’esport.
c) Contractar, per mitjà de les seues empreses o en nom de tercers, amb la mateixa Federació, llevat que prèviament ho aprove l’assemblea general i es comunique a l’òrgan competent en matèria d’esport. Aquesta prohibició d’autocontractació afecta les empreses dels seus cònjuges, de persones vinculades per una relació de convivència anàloga i dels seus descendents o ascendents.
d) Fer ús del patrimoni de la Federació o valdre’s de la seua posició en aquesta per a obtindre un avantatge patrimonial.
e) Qualssevol altres prohibicions previstes en aquests Estatuts o en normes reglamentàries de la Federació.

Art. _39_. Responsabilitat dels òrgans de govern i representació

1. Amb independència de les responsabilitats penals, civils i administratives que de forma general consagra l’ordenament jurídic, les persones integrants dels diversos òrgans de la Federació són responsables específicament dels actes, resolucions o acords adoptats pels òrgans de les quals formen part, llevat que hagen votat en contra o s’hi hagen abstingut, i hagen fet constar expressament en acta el sentit del seu vot.

2. Són així mateix responsables, en els termes previstos en la legislació esportiva, en els reglaments federatius o en aquests Estatuts, per l’incompliment dels acords dels òrgans, normes electorals o comissió de faltes previstes en el règim disciplinari esportiu.

Art. _40_. Cessament del personal directiu

El personal directiu cessa en les seues funcions per les causes següents:
a) Expiració del període de mandat, sense haver sigut reelegida o reelegit per a un nou mandat.
b) Dimissió.
c) Incapacitat que impedisca el desenvolupament de les seues funcions.
d) Moció de censura.
e) Incompatibilitat, legal o reglamentària, sobrevinguda o quan aquesta es conega.
f) Inhabilitació.

CAPÍTOL IV. DRETS I DEURES DE
LES PERSONES FÍSIQUES I JURÍDIQUES FEDERADES

Art. _41_. Adquisició de la condició de persona federada

1. La condició de persona federada s’obté mitjançant la possessió de la llicència esportiva corresponent, expedida per la Federació.

2. Poden ser titulars d’una llicència esportiva tant les persones físiques com les jurídiques, en funció dels estaments federatius d’esportistes: de competició i de no competició; tècnics-monitors i tècniques-monitores; Home Bo (jutges-àrbitres i jutgesses-àrbitres) i les entitats esportives adscrites a la Federació.

Art. _42_. Pèrdua de la condició de persona federada

Són causes de la pèrdua de la condició de persona federada les següents:
a) Quan deixen de concórrer els requisits per a l’atorgament de la llicència.
b) En el cas de les persones jurídiques, quan l’entitat corresponent deixe d’estar adscrita a la Federació.
c) Per la comissió d’infracció que comporte la sanció de privació temporal o definitiva de la llicència federativa.

Art. _43_. Drets de les persones federades

Són drets de les persones integrants de la Federació:
a) La participació efectiva en el compliment de les finalitats de la Federació.
b) La participació en les activitats federatives i, amb llicència competitiva, en les competicions.
c) Ser elector i elegible per als òrgans de govern i representació, quan es complisquen els requisits establits en la normativa electoral.
d) L’accés a la informació de la Federació.
e) A separar-se voluntàriament de la Federació.
f) A exigir el compliment de les finalitats de la Federació i que la seua actuació s’ajuste a la normativa que l’afecte.

Art. _44_. Deures de les persones federades

Són obligacions de les persones físiques i jurídiques federades les de caràcter jurídic i econòmic contingudes en la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’esport i l’activitat física de la Comunitat Valenciana, les seues normes de desenvolupament, les contingudes en aquests Estatuts, així com el compliment dels acords vàlidament adoptats dels òrgans de govern i representació de la Federació.

CAPÍTOL V. LLICÈNCIES I COMPETICIONS ESPORTIVES

Art. _45_. Llicències federatives

1. La llicència atorga al titular la condició de persona federada, l’habilita per a participar en les seues activitats federatives i competicions i n’acredita la integració en la Federació.

2. La llicència federativa pot ser de persones físiques o de persones jurídiques, en funció dels estaments federatius existents.
Així mateix, l’assemblea general pot establir llicències de caràcter competitiu i no competitiu, així com qualsevol altre tipus de llicència degudament aprovada que propose la junta directiva.

3. L’expedició de llicència té caràcter obligatori i no pot denegar-se’n l’expedició quan la persona sol·licitant reuneix les condicions necessàries per a obtindre-la que estableix la Federació. Una vegada complides les condicions esmentades i transcorregut el termini d’un mes des de la sol·licitud, la llicència s’entén atorgada per silenci.

4. Els imports de les quotes de les llicències federatives són aprovats per l’assemblea general per a cada modalitat o especialitat esportiva.

5. Les llicències s’han d’expedir, almenys, en valencià.

Art. _46_. Contingut de les llicències

En el document de la llicència s’han de consignar, literalment o mitjançant codificació publicada, almenys els conceptes següents:
a) Quota de l’assegurança obligatòria d’assistència sanitària, que cobreix els riscos per a la salut derivats de la pràctica esportiva, quan es tracte de persones físiques.
b) Quota corresponent als drets federatius, amb detall de la quantitat que correspon a la Federació espanyola, en cas d’homologació, a la qual està adscrita i la part que correspon a aquesta Federació.
c) Qualsevol altra cobertura de riscos que puga determinar l’assemblea general de la Federació.
d) Duració.

Art. _47_. Requisits per a l’expedició de llicències

1.- Persones físiques: ser membre d’un club o entitat inscrita en la Federació.
2.- Persones jurídiques: ser un club o entitat amb domicili social a la Comunitat Valenciana. Estar inscrit al Registre General d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.

Art. _48_. Competicions esportives

1. La competència per a qualificar les competicions oficials d’àmbit autonòmic correspon a la junta directiva de la Federació, i ha de tindre en compte els criteris següents:
a) Nivell tècnic de la competició.
b) Tradició de la competició.
c) Importància de la competició en el context esportiu autonòmic.
d) Capacitat i experiència organitzativa de l’entitat promotora.
e) Validesa dels resultats a l’efecte de participació en competicions nacionals.
f) Compliment dels requisits tècnics, sanitaris, de seguretat i qualssevol altres exigits per la normativa aplicable.

2. Una vegada sol·licitada a la Federació la qualificació d’oficial d’una competició per part d’una entitat federada, aquella disposa de 60 dies naturals per a resoldre expressament. La denegació de la qualificació com a oficial s’ha de fer sobre la base dels criteris de l’apartat anterior i ha de ser, en tot cas, motivada.
La denegació és recurrible davant de la Direcció General d’Esport.

CAPÍTOL VI. RÈGIM ECONÒMIC I PATRIMONIAL DE LA FEDERACIÓ

Art. _49_. Règim econòmic i patrimonial

1. La Federació està subjecta al règim de pressupost i patrimoni propi i aplica les normes econòmiques establides en la normativa legal vigent i en aquests Estatuts, sempre que no la contradiguen, així com les normes del pla general de comptabilitat o adaptació sectorial vigent en cada moment.

2. L’administració del pressupost respon al principi de caixa única, llevat dels fons provinents de subvencions o ajudes públiques, que queden vinculats al compliment de les finalitats per a les quals han sigut concedits.

3. Són recursos de la Federació, entre d’altres, els següents:
a) Ingressos per llicències federatives i altres quotes, si n’hi ha.
b) Drets d’inscripció i altres recursos que provinguen de les competicions organitzades per la Federació, beneficis que produïsquen les competicions i activitats esportives que s’organitzen, així com els derivats dels contractes i concessions administratives que se subscriguen.
c) Rendiments dels béns propis.
d) Subvencions, donacions, herències, llegats i premis.
e) Préstecs o crèdits.
f) Qualssevol altres que s’atribuïsquen per disposició legal o en virtut de convenis.

4. El patrimoni de la Federació està compost per tots els béns de titularitat pròpia i pels que li siguen cedits.

Art. _50_. El pressupost

1. El pressupost ha d’expressar, xifrada, conjuntament i sistemàticament, les obligacions que, com a màxim, poden contraure la Federació i els drets que es preveuen liquidar durant l’exercici corresponent.

2. L’exercici pressupostari ha de coincidir amb l’any natural.

3. El pressupost és únic i ha de recollir la totalitat de les despeses i ingressos de la Federació, incloses les seues delegacions territorials i els seus òrgans complementaris.

4. En cas d’haver-hi empreses vinculades a la Federació, s’han de presentar els seus comptes anuals a la Direcció General d’Esport.

5. Les despeses s’han de classificar, com a mínim, per la seua naturalesa econòmica i estructurar per programes.

6. El pressupost s’ha de presentar equilibrat, i no es poden aprovar pressupostos deficitaris, llevat d’autorització excepcional de l’òrgan competent en matèria d’esport.

7. En cas de no aprovar-se el pressupost en l’assemblea general ordinària, s’entén prorrogat el de l’exercici anterior.

Art. _51_. Límits a les facultats de disposició

1. No poden comprometre’s despeses de caràcter pluriennal en cada període de mandat sense autorització prèvia de l’òrgan competent en matèria d’esport, quan la despesa anual compromesa amb aquest caràcter supere el 10% del pressupost. Aquest percentatge pot ser revisat excepcionalment per l’òrgan esmentat.

2. Es requereix l’acord favorable de l’assemblea general, i informe en el mateix sentit de l’òrgan competent en matèria d’esport, per a les actuacions següents:
a) Quan el gravamen o l’alienació dels béns represente un valor superior al cinquanta per cent de l’actiu que resulte de l’últim balanç aprovat.
b) Quan l’operació d’endeutament a concertar supose una càrrega financera anual superior al vint per cent del pressupost de la Federació.

3. En els supòsits previstos en els dos apartats anteriors, es requereix l’aprovació de dos terços dels assembleistes presents i un informe de viabilitat subscrit per professional qualificat.

4. S’exclouen del que s’estableix en aquest article les operacions de tresoreria que es concerten amb entitats financeres a l’empara de les subvencions concedides per qualsevol administració pública.

5. La junta directiva establirà un sistema d’autorització d’operacions en què es fixe qui haurà d’autoritzar amb la seua signatura, en funció de la quantia, cada una de les operacions que realitze la Federació, i regular un sistema de segregació de funcions en què cap persona puga intervindre en totes les fases d’una transacció.

Art. _52_. Modificacions pressupostàries

1. La junta directiva pot acordar les modificacions pressupostàries no superiors al 30 % del pressupost total. Qualsevol modificació pressupostària superior a aquest percentatge ha de comptar amb l’autorització de l’assemblea general.

2. Les transferències de crèdit entre programes que suposen més del 40% del pressupost total requereix autorització de l’assemblea general i comunicació a l’òrgan competent en matèria d’esport.

Art. _53_. Comptes anuals

1. Al tancament de cada exercici, la Federació ha de confeccionar els comptes anuals, que comprenen el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria econòmica.

2. La junta directiva ha de formular els comptes anuals i respondre’n, que han de ser signats, almenys, per les persones titulars de la presidència, la secretaria i la tresoreria o qui n’exercisca les funcions.

3. Els comptes anuals els aproven l’assemblea general en els sis primers mesos de l’exercici per majoria simple.

Art. _54_. Rendició de comptes

1. La Federació ha de rendir comptes anualment davant de l’òrgan competent en matèria d’esport en el termini de trenta dies naturals següents a l’aprovació d’aquests per l’assemblea general, i en tot cas abans del 31 de juliol de cada any.

2. La rendició de comptes comprendrà:
a) Els comptes anuals.
b) La memòria esportiva.
c) La liquidació del pressupost de l’exercici anterior per programes, que ha de reflectir les modificacions efectuades en els crèdits i previsions pressupostàries inicials.
d) El pressupost de l’any en curs.

3. La Federació ha de presentar els seus comptes anuals auditats per persones auditors de comptes autoritzats, quan ho acorde l’assemblea general o quan en dos exercicis econòmics consecutius es complisca alguna de les circumstàncies següents:
a) Que el pressupost anual executat supere els 1.200.000 euros.
b) Que l’import total de les partides de l’actiu supere els 1.200.000 euros.
c) Que el deute acumulat siga superior al doble del pressupost anual.

4. Els comptes anuals s’han de presentar auditats a partir del segon any de compliment d’alguna de les circumstàncies assenyalades i en els successius, sempre que es mantinga alguna de les tres circumstàncies que van motivar aquesta exigència.

Art. _55_. Depòsit dels comptes

1. El depòsit dels comptes s’ha d’efectuar en el Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.

2. Els documents que s’hi han de depositar són els següents:
a) Instància signada per la persona titular de la presidència.
b) Certificació de l’acord d’aprovació dels comptes.
c) Un exemplar dels comptes anuals.
d) Un exemplar de l’informe dels auditors quan la Federació estiga obligada a auditar els comptes i, en aquest cas, una certificació acreditativa que els comptes depositats es corresponen amb els auditats.

Art. _56_. Activitats econòmiques

La Federació pot dur a terme les activitats següents:
a) Promoure i organitzar exhibicions, activitats i competicions esportives, i aplicar, si escau, els beneficis econòmics al desenvolupament del seu objecte social.
b) Explotar la seua imatge corporativa i exercir activitats industrials, comercials o de serveis, i destinar els possibles beneficis a l’objecte social, sense que, en cap cas, es puguen repartir directament o indirectament els beneficis entre els membres de la Federació.
c) Gravar o alienar els seus béns mobles o immobles, prendre diners a préstec i emetre títols de deute.

CAPÍTOL VII. RÈGIM DOCUMENTAL

Art. _57_. Règim documental. Llibres

Integren el règim documental de la Federació, que s’ha de recollir preferentment en suport informàtic, com a mínim els llibres i continguts següents:
a) Llibre de registre de persones físiques federades, amb indicació del nom i cognoms, DNI, domicili, correu electrònic, si escau, data de naixement, data d’alta i de baixa i data de validesa de la llicència en vigor. Aquest llibre ha d’estar separat per gènere, estaments i circumscripcions territorials. (les dades seran facilitades pels clubs)
b) Llibre de registre d’entitats esportives federades, en el qual ha de constar denominació, CIF, domicili social, correu electrònic i nom i cognoms de les persones que ocupen la presidència i la secretaria. (les dades seran facilitades pels clubs)
c) Llibre d’actes dels òrgans de govern i representació, que inclou els assumptes tractats, acords i vots particulars, si n’hi ha. Les actes són subscrites, en tot cas, per les persones titulars de presidència i secretaria de l’òrgan.
d) Llibres de comptabilitat, en els quals figuren tant el patrimoni com els drets i obligacions, i els ingressos i despeses; s’ha de precisar la procedència d’aquells i la inversió d’aquests. Els llibres són el llibre diari, el llibre d’inventaris i el llibre de comptes anuals.

Art. _58_. Sol·licitud d’informació i examen de documentació

Sense perjudici de les obligacions sobre transparència, recollides en l’article _65__ d’aquests Estatuts, les persones físiques i jurídiques que formen part de la Federació i que vulguen sol·licitar una altra informació diferent de la publicada en la pàgina web han de presentar una sol·licitud dirigida a la presidència en què es concrete la documentació requerida i el motiu de la consulta.
La presidència ha de respondre a la petició en un termini no superior a 10 dies, motivant la resposta, en cas negatiu, o fixant, en cas positiu, el dia i l’hora en què tindrà lloc l’examen de la documentació, que haurà de ser presencial, en seu federativa i amb l’assistència d’almenys una persona de la junta directiva o un empleat o empleada de la Federació. Des de la resposta favorable a l’accés a la informació i el dia assenyalat per a examinar-la no pot transcórrer més d’un mes.
En tot cas, s’ha de respectar el que estableix la legislació referent a la protecció de dades de caràcter personal.

CAPÍTOL VIII. RÈGIM DISCIPLINARI

Art. _59_. Àmbit d’aplicació

La disciplina esportiva s’estén a les infraccions de les regles de joc o competició i a les de la conducta i convivència esportiva, tipificades en la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’esport i l’activitat física de la Comunitat Valenciana, en les seues disposicions reglamentàries i en els Estatuts i reglaments de la Federació.

Art. _60_. Tipificació

1. Són infraccions de les regles de joc o competició les accions o omissions que impedeixen, vulneren o pertorben durant el curs del joc o competició el seu correcte desenvolupament.

2. Són infraccions de la conducta i convivència esportiva les altres accions o omissions, que sense estar compreses en el que disposa l’apartat anterior, perjudiquen el normal desenvolupament de les relacions i activitats esportives.

3. Tant les infraccions a les regles de joc o competició com les infraccions a la conducta i convivència esportiva han d’estar degudament tipificades en la normativa legal en vigor o en el reglament disciplinari de la Federació.

4. Així mateix, s’ha de preveure un règim disciplinari contingut en el corresponent reglament, que regule, en tot cas, un sistema tipificat d’infraccions i sancions, relació d’atenuants i agreujants, procediments disciplinaris per a la imposició de sancions i un sistema de recursos contra aquestes.

5. Mentre no es dispose d’un reglament disciplinari propi d’aquesta Federació, aprovat per la Direcció General d’Esport, és aplicable el de la Federació Espanyola.

Art. _61_. Procediment disciplinari

1. Per a la imposició de sancions per la comissió de qualsevol tipus d’infraccions és preceptiva la instrucció prèvia d’un expedient d’acord amb el procediment reglamentàriament establit.

2. Són condicions mínimes dels procediments disciplinaris, les següents:
a) Els jutges i àrbitres exerceixen la potestat disciplinària esportiva durant el desenvolupament de les trobades, proves o competicions de forma immediata, d’acord amb els reglaments de cada modalitat esportiva, i s’ha de preveure en cada cas el corresponent sistema posterior de reclamacions.
En tot cas, les actes subscrites pels jutges i àrbitres de la trobada, prova o competició constitueixen el mitjà documental necessari en el conjunt de la prova de les infraccions disciplinàries esportives.
En aquells esports específics que ho requerisquen pot preveure’s que, en l’apreciació de les infraccions referents a la disciplina esportiva, les declaracions de l’àrbitre o jutge es presumeixen certes, llevat d’error material.
b) En les proves o competicions esportives que per la seua naturalesa requerisquen l’acord immediat dels òrgans disciplinaris esportius, poden preveure’s procediments d’urgència que permeten compatibilitzar la ràpida intervenció d’aquells amb el dret a reclamació i el tràmit d’audiència dels interessats.
c) El procediment ordinari aplicable per a la imposició de sancions per infraccions de les regles de joc i de la competició ha de compatibilitzar el normal desenvolupament de la competició amb el tràmit d’audiència dels interessats i el dret a recurs.
Les mateixes garanties han de preveure’s en el procediment extraordinari que s’ha de tramitar per a les sancions corresponents a la resta de les infraccions disciplinàries esportives, on ha de preveure’s el dret a recusar els membres de l’òrgan disciplinari que tinga la potestat sancionadora.
d) En els procediments disciplinaris esportius es consideren interessats tots aquells al favor dels quals o en el perjudici dels quals es deriven drets i interessos legítims, en relació amb els efectes de les resolucions adoptades.

Art. _62_. Independència, incompatibilitats, indemnitzacions i duració del mandat

1. L’actuació dels òrgans disciplinaris ha de ser independent.

2. No poden formar part dels òrgans disciplinaris aquelles persones tinguen càrrecs directius en la Federació

3. Les persones integrants en els òrgans disciplinaris de la Federació poden percebre les indemnitzacions i dietes que aprove l’assemblea general.

4. El mandat de les persones integrants dels òrgans disciplinaris s’estendrà fins a la celebració d’una nova assemblea general, que ha de ratificar els nomenaments, si escau.

CAPÍTOL IX. PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ
D’ESTATUTS I REGLAMENTS

Art. _63_. Aprovació i modificació d’estatuts i reglaments

La modificació dels estatuts i reglaments de la Federació s’ha d’ajustar al procediment següent:

1. Correspon a l’assemblea general en sessió extraordinària l’aprovació referida a modificació d’estatuts i reglaments i l’aprovació de nous reglaments.

2. El procediment podrà iniciar-se a proposta de la presidència, de la junta directiva per acord majoritari de dos terços de la mateixa o d’un terç de les persones integrants de ple dret en l’assemblea general.

3. La presidència ha de convocar l’assemblea general extraordinària i remetre els projectes de modificació d’estatuts i reglaments a totes les persones assembleistes perquè hi formulen les propostes, esmenes o suggeriments que estimen oportunes. Les propostes, esmenes o suggeriments han de rebre’s en la seu federativa almenys amb cinc dies d’antelació a la data de celebració de l’assemblea.

4. Les propostes, esmenes o suggeriments seran exposats per les persones proponents durant la sessió de l’assemblea general, i s’obrirà un torn d’intervencions sobre aquestes.

5. Una vegada finalitzats els torns d’intervencions es procedirà a la votació, i, si escau, aprovació del text definitiu de cada document, que ha de ser, almenys, per majoria de dos terços dels vots presents.

6. Una vegada aprovats els documents, s’han de remetre a l’òrgan de la Generalitat competent en matèria d’esport per a ratificar-los.
En el cas que l’òrgan competent en matèria d’esport comunique la necessitat o conveniència d’efectuar algun canvi o modificació, la junta directiva queda autoritzada per a dur-los a terme sense necessitar de nou l’aprovació de l’assemblea general.

CAPÍTOL X. EXTINCIÓ DE LA FEDERACIÓ

Art. _64_. Causes d’extinció i dissolució

1. La Federació s’extingeix per les causes següents:
a) Per resolució judicial.
b) Per revocació del seu reconeixement i la consegüent cancel·lació de la inscripció per l’òrgan competent en matèria d’esport, quan no es complisquen els requisits que han motivat la inscripció de la Federació, i s’incomplisquen les finalitats per als quals va ser creada.
c) Per la seua integració en una altra federació autonòmica.
d) Per inactivitat manifesta i continuada durant dos anys.
e) Per les altres causes jurídiques previstes en l’ordenament jurídic.

2. En el cas de dissolució, el patrimoni net resultant es destinarà a la realització d’activitats esportives i no lucratives a la Comunitat Valenciana.

CAPÍTOL XI. TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN

Art. _65_. Obligacions de transparència

1. La Federació ha de subministrar a l’òrgan competent en matèria d’esport, amb el requeriment previ, tota la informació necessària perquè aquest complisca les obligacions previstes en la normativa de transparència.

2. Així mateix, amb la finalitat de reforçar la transparència de la seua activitat, s’aplicaran mesures de publicitat activa, i es publicarà en la pàgina web de la Federació informació institucional, organitzativa i de planificació, així com la informació econòmica, pressupostària i estadística.

3. En concret, es publicarà en la pàgina web de forma clara, estructurada i comprensible per a les persones interessades, la informació següent:
a) Funcions públiques que desenvolupa la Federació.
b) Estatuts, reglaments i altra normativa que els siga aplicable.
c) Organigrama descriptiu de la seua estructura organitzativa, amb identificació dels responsables.
d) La informació econòmica i pressupostària següent:
– Tots els contractes i convenis subscrits en l’exercici de funcions públiques, amb indicació de l’objecte, duració i import.
– Les subvencions i ajudes públiques rebudes i concedides, amb indicació de l’import, objectiu o finalitat i beneficiaris.
– Els pressupostos anuals.
– Els comptes anuals que han de rendir-se i, si escau, els informes d’auditoria.
– Les retribucions percebudes anualment pels membres dels òrgans de govern i representació de la Federació. Igualment, s’han de fer públiques les indemnitzacions percebudes, si escau, en ocasió de l’abandó del càrrec.

4. L’exercici del dret d’accés a la informació pública s’han d’ajustar a la normativa de transparència aplicable.

Art. _66_. Codi de bon govern

1. L’assemblea general de la Federació aprovarà un codi de bon govern en el qual es recullen les pràctiques inspirades en els principis de democràcia i participació.

2. El codi de bon govern serà aplicable a totes les persones que ocupen un càrrec a la Junta Directiva i a l’Assemblea General. El seu contingut és el que es recull a l’article 6 punt 2 del decret 2/2018 de 12 de gener del Consell

3. El codi de bon govern, que aprove l’assemblea general, es publicarà en la pàgina web de la Federació.

CAPÍTOL XII. RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES

Art. 67. Arbitratge i mediació

Les qüestions litigioses de naturalesa juridicoesportiva que es plantegen entre persones físiques o jurídiques, que no afecten la disciplina esportiva, ni els processos electorals, ni l’exercici de funcions públiques delegades a les federacions esportives, i que siguen de lliure disposició entre les parts, es poden resoldre a través de la institució de l’arbitratge amb subjecció a la normativa legal aplicable.

 

ORGANIGRAMA DE LA FEDERACIÓ DE JOCS I ESPORTS TRADICIONALS  – CV 2022-2026

 

  ASSEMBLEA GENERAL

– Comité competició

–  Comité apel·lació

PRESIDENT      ÀNGEL GÓMEZ I NAVARRO

JUNTA DIRECTIVA

VICE PRESIDENTA Petra Ortega González;                                                                                                       VICE PRESIDENT Joaquín Pérez Martínez;                                                                                            TRESORER  Daniel Ferrer Alamar;                                                                                                          SECRETARI Josep Marí i Benavent;                                                                                                                 VOCALS Pedro Gómez Navarro;  Benjamín Valcarce Berlanga; María Dolores Laso Pérez; Josefina Civera Ferrer; María Dolores Vilanova Gimeno.           

ESCOLA AUTONÒMICA JOCS TRADICIONALS:        Formació – Investigació – Edició    

DIRECTOR  Àngel Gómez i Navarro   (equip variable)                                                                                                                                                                                                                                                                                  COMITÉ COMPETICIÓ / HOME BO: Delegat. Josep Marí i Benavent

CONVENIS (2023)

Per tal de complir la clàusula tercera, punt 3, del conveni de col·laboració de 2023, entre la FJET-CV i la Generalitat Valenciana, a través de la  Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per a fomentar i donar suport als jocs i esports i tradicionals com a esports autòctons de la Comunitat Valenciana, fem constar, com marca eixa clàusula, la subvenció nominativa a través d’aquest conveni, el qual fou signat el dia 9 de setembre per part de la FJET-CV, i pel Conseller. El total marcat al conveni és de 15.000,00 €. Aquesta quantitat, segons marca el conveni té la distribució següent: Programa I: gestió i funcionament, 6.000,00 €; Programa II: activitats esportives, 9.000,00 €. La dita quantitat deurà de justificar-se davant la Conselleria abans del dia 1 de desembre. Sols es pot rebre la quantitat justificada amb el màxim dels 15.000,00 € que són nominals en el conveni.

SUBVENCIONS

 La FJET-CV, l’any 2023, no ha rebut cap subvenció d’altres entitats públiques.

 RESUM PRESSUPOST 2023

Ingressos                                                 Gestió                         Activitats esportives              Total  2.220,00€          Subgrup 70 – 701 Llicències federatives    0,00€                        1.720,00€                                      1.720,00€                                 702 Clubs i associacions  500,00€                                                                                 500,00€

Subgrup 74 – 740 Subvenció Generalitat 4.614,89                      9.000,00€                       Total      13.614,89€                                                                                                                             Total ingressos              15.834,89€

Despeses

Subgrup 60   Compres                              Gestió                        Activitats esportives                   Total   797,76€                             0-2                                         0,00€                         797,76                                                797,76€

Subgrup 62  Serveis exteriors                   Gestió                                                                                    6.778,17€                           3-4-5-6-8                              4.487,69€                  2.290,48€                                           6.778,17€ 

Subgrup 65  Altres despeses de gestio     Gestió                                                                                    6.991,30€                           3-5-6-8-9                                 510,49€                 6.480,81€                                             6.991,30€                                                                                                                          Total despeses                14.567,23€                                 

 

COMPTES ANUALS (resum liquidació 2023)

Ingressos   15.834,89€
Despeses   14.567,23€
Diferència     1.267,66€  A fons social de 2024


RETRIBUCIONS

 Cap persona de la Junta ni de l’Assemblea rep cap retribució econòmica. Les persones de la Junta i de l’Assemblea sols reben la gratificació per assistir a les reunions als que són convocats.

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Desktop/FEDERACI%C3%93%20GENERAL/EstatutsJOCS_firmado%20(1).pdf