Birles

General.

Material de joc: 6 birles i 3 motxos. Les birles es planten tres davant i tres darrere en dos files i separades totes per l’amplaria d’una birla. La plantada canvia en la modalitat de torre.

Distància oficial de llançament: 8,70 m.

Objectiu: deixar una birla dreta. Rep el nom de BONA.

MODALITATS

Partida Plana. (Partides de Lliga i de Trofeus)

Cada persona en una partida plana realitza un total de 15 tirades distribuides en 3 series no seguides de 5 tirades en cadascuna. En cada tirada la persona fa un màxim de 3 llançaments. Es diu llançament a l’acció de llançar un motxo contra les birles. S’anomena motxo la peça menuda que es llança.

Cada vegada que en una tirada es deixa una birla dreta s’anota un punt a la casella del jugador.

Llançament: cada jugador realitza el seu llançament quan ho indica l’home bo (segón xiulet o veu de tireu) Al moment de llançar no es deu xafar la ratlla de llançament. 

Grup de joc: es recomana tres persones. Tirador, replegador i plantador. Quan el tirador acaba la seua acció, les 5 tirades d’una sèrie, passa a plantar qui planta passa a replegar i este passa a tirar. Si en un grup hi ha més de 3 persones es farà la rotació completa; el tirador passa a descansar i entra el jugador 4 de cada carrer.

En les partides de Lliga el resultat d’una jornada és sumatòri. En els trofeus d’un dia, guanya qui aconsegueix més bones. Cas d’empat, es resol fent tres tirades per persona. Si segueix es continúa fent una tirada més, i així fins que una acosegueix guanyar.  

Sèries alternes

Grups.- 3 persones. Tirador – replegador – plantador

Partida a 9 tirades. Si en acabar les tirades dos o més persones estan empatades, es realitzara una tirada completa, si continúa, es llançarà una altra i així fins que una siga guanyadora.

En una tirada es poden aconsequir fins a 9 punts. Si s’aconsegueix fer bona amb un motxo es sumen 3 punts, si s’aconsegueix amb 2 motxos es sumen 2 punts, i si s’aconsegueix llançant els 3 motxos s’anota 1 punt. Sempre que s’aconsegueix bona, si el jugador té motxos a la mà, es planten les birles i continúa tirant. Es considera primer motxo el primer que es llança contra les 6 birles plantades. Quan totes les persones d’un grup acaben entra el següent.

Partida d’entrada.

Joc: per parelles

Cada persona realitza 10 entrades. Qui fa l’entrada juga amb 2 motxos; qui fa el rest1 motxo. 

Bona en el primer motxo suma 3 punts, en el segón motxo suma 2 punts. Qui fa el rest suma 1 punt.

En esta modalitat s’aconsegueix bona si en el primer motxo es tomben 5 de les 6 birles o sols tombant 1 birla.

COPA GENERALITAT

Partida d’entrades.

El jugador que fa l’entrada tira amb dos motxos, qui fa el rest llança el tercer motxo. Juguen les 8 millors dones i els 8 millors homes de l’any anterior segons resultats dels trofeus individuals.

COPA FEDERACIÓ

Competició combinada.

Plana – Series – Entrades

accés resultats

Set i Mig

Jornades autonòmiques

1ª Fase

Competició individual.

Realitzant fins a 3 llançaments al quadre de joc, cal aconseguir la màxima puntuació sense passar-se’n de set i mig.

Cada participant efectuarà les tirades pactades i qui més mans guanya suma 1 punt. Totes les persones d’un grup juguen entre elles; la que més punts suma passa a la següent fase.

2ª Fase

Dels clubs que han presentat inscripcions passen a la Fase Final un nombre proporcional segons el total d’inscrits.

accés resultats

Pic i pala – Escampilla – Bòlit

Circuit Autonòmic

Les persones i equips deuen inscriures previament i segons el nombre total de participants es podrà realitzar jornades locals o de zona per accedir al circuit autonòmic.

Modalitats

Distància

Competició individual.

Cada participant tracta de fer anar el més lluny possible el pic o escampilla efectuant 3 colps seguits amb el pal de joc (entre 50 – 75 cm.). En cada partida es realitzen 3 series no seguides per jugador.

Arrimar

Competició individual.

En el mínim nombre de colps cal deixar l’escampilla dins el rotgle o zona marcada.

Empomar

Competició per equips.

Cada equip, entre 3 i 5 membres realitzen una serie d’accions per aconseguir que el bòlit arribe el més lluny possible i així sumar el màxim de punts.

accés resultats

Llançament de Bola a braç

Circuit Autonòmic

Les persones deuen inscriures previament i segons el nombre total de participants es podrà realitzar jornades locals o de zona per accedir al circuit autonòmic.

Competició individual.

Cada participant tracta de arribar el més lluny possible efectuant 5 bolades (llançament de la bola) pel camí.

accés resultats

Tirador de goma

Jornades lliures i individual, segons els clubs que presenten participants. Cada persona realitza el nombre de tirades establertes, qui aconsegueix fer més dianes guanya.

Tipus de competició segons inscrits i llocs útils de joc

accés resultats