Sambori

Introducció

El joc del sambori, com la majoria, és conegut amb altres noms i el seu dibuix de joc canvia d’un poble a un altre. Per això deixarem que cada centre pinte lliurement els seus. També cal apuntar que cada poble té les seues regles pròpies: a peu coix, passar totes les caselles, tant a l’anada com a la tornada espentant la tella, sols s’espenta la tella al tornar, la tella no s’espenta i s’agafa al tornar…

On es juga

Zona on es puga marcar el quadre de joc.

Nombre de participants

Lliure.

Com es juga / regles bàsiques

Una vegada tinguem pintat el quadre de joc i posats els números (mínim de 7 caselles, amb caselles simples i dobles) cal establir l’ordre de joc. En les caselles simples cal anar a peu coix; en les dobles es deixen els dos peus a terra, un en cada casella. Cal llançar la tella al número que corresponga, sense que toque ratlla. Cal fer el recorregut sense xafar cap ratlla, ni amb el peu ni amb la tella.

Llança la primera persona al número 1, fa el recorregut conforme ha sigut pactat; si no fa cap falta, passa al número 2, i així fins que falla. Ara és la segona persona qui intenta fer el màxim recorregut en el quadre (casella 1,2,3,…). Així totes les persones fins que de nou li toca a la primera, la qual continuarà des de la casella on havia fallat.

Continuen llançant i fent el recorregut tal com ha sigut pactat fins que totes les persones aconseguixen acabar el quadre.

Vocabulari bàsic

Sambori: també conegut com xarranques, piso, la tella, …

Tella: tros de rajoleta de forma quadrada o rectangular o pedra plana d’eixa forma.

Necessitats

Material: Talla o tacó.

Recomanacions al centre: pintar diverses formes de samboris.