Història de la Federació

Amb data 19 de juny de 1995 el Govern Valencià autoritzà la constitució de la Federació de Jocs i Esports Tradicionals de la Comunitat Valenciana (FJET-CV), el 29 de desembre foren aprovats els estatuts i el 14 de febrer 1996 es protocolitza l’acta notrial que dona entitat jurídica a la FJET-CV i és inscrita en el registre d’entitats esportives amb el número 55. L’11 d’abril, és reconeguda com entitat de caràcter social.

La FJET-CV és una associació privada sense ànim de lucre amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar la qual té com a finalitats prioritaries la de promocionar, tutelar, organitzar i controlar la pràctica de les modalitats de jocs tradicionals que tinga inscrites i es practiquen dins el territori de la Comunitat Valenciana.

Està integrada per esportistes, tècnics, monitors, home-bo, clubs, SAD i seccions esportives d’altres entitats. La FJET-CV no permetrà cap tipus de discriminació entre els seus afiliats per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió, o qualsevol altra condició personal o social.

Les modalitats que la FJET-CV tutela són:

El club que vulga ser membre actiu de la FJET-CV deurà presentar la seua sol·licitud. Els seus socis tindràn dret de participar en totes les activitats que realitze la FJET-CV sempre que estiguen al dia en el pagament de le quotes aprovades, respectar les normes pròpies de la modalitat que practique i acatar els acords que s’aproven en l’Assemblea. Cada any la Junta Directiva presentarà a l’Assemblea la quota que clubs i federats deuran de fer efectiva dins el mes de gener de cada any.

Objectius de la FJET-CV

Modalitats principals de la FJET-CV

La Federació exercirà la competència sobre aquestos i altres jocs amb característiques pròpies de la Comunitat Valenciana.

¿Quieres participar y competir?

Organigrama

Presidente Àngel Gómez i Navarro; Vice-presidenta Petra Ortega González; Vice-presidente vocal de Morra i Calva, delegado para Castelló, Joaquín Pérez Martínez; Secretario, delegat homes bons i competició Josep Marí i Benavent; Tesorero Daniel Ferrer Alamar;   Vocal de Canut i Tirador de gomes Pedro Gómez Navarro; Vocal de Birles Benjamín Valcarce Berlanga: Vocal de Llançament de Bola a braç Lola Laso Pérez; Vocal de Escampilla  Fina Civera Ferrer; Vocal de Llançament al set i mig Lola Vilanova Gimeno

Serveis i programes que oferim

contacta con nosotros

correo electrónico:  fjetcv@gmail.com