Història de la Federació

Amb data 19 de juny de 1995 el Govern Valencià autoritzà la constitució de la Federació de Jocs i Esports Tradicionals de la Comunitat Valenciana (FJET-CV), el 29 de desembre foren aprovats els estatuts i el 14 de febrer 1996 es protocolitza l'acta notrial que dona entitat jurídica a la FJET-CV i és inscrita en el registre d'entitats esportives amb el número 55. L'11 d'abril, és reconeguda com entitat de caràcter social.

La FJET-CV és una associació privada sense ànim de lucre amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar la qual té com a finalitats prioritaries la de promocionar, tutelar, organitzar i controlar la pràctica de les modalitats de jocs tradicionals que tinga inscrites i es practiquen dins el territori de la Comunitat Valenciana.

Està integrada per esportistes, tècnics, monitors, home-bo, clubs, SAD i seccions esportives d'altres entitats. La FJET-CV no permetrà cap tipus de discriminació entre els seus afiliats per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió, o qualsevol altra condició personal o social.

Les modalitats que la FJET-CV tutela són:

Tira garrot

Xapes

Catxerulo

La Calva

Bola valenciana

 

 

Tot club que vulga ser membre actiu de la FJET-CV deurà presentar la seua sol·licitud. Els seus socis tindràn dret de participar en totes les activitats que realitze la FJET-CV i el deure d'estar al dia en el pagament de le quotes aprovades, respectar les normes pròpies de la modalitat que practique i acatar els acords que s'aproven en l'Assemblea. Cada any la Junta Directiva presentarà a l'Assemblea la quota que clubs i federats deuran de fer efectiva dins el mes de gener de cada any.

Objectius de la FJET-CV

PROMOCIÓ DELS JOCS TRADICIONALS

Els jocs tradicionals formen part de la nostra idiosincrasia com a poble i cal posar-los en valor per a ser coneguts i estimats per les futures generacions.

TUTELAR ELS NOSTRES JOCS

Per a que no es perguen les modalitats i formes de jugar dels jocs propis de la Comuniat Valenciana, la FJET-CV tutelará la seua recuperació i afavorirà totes aquelles actuacions que tinguen com a finalitat el conèixer-los.

ORGANITZAR COMPETICIONS

El sentit d'una federació és la competició; per això la FJET-CV organitza competicions de totes les modalitats que tenen persones federades.

CONTROLAR LES ACTIVITATS

Segons la llei de l'Esport de la CV, la FJET-CV té que controlar que totes les activitats de jocs tradicionals es realitzen segons els reglaments de joc i amb les mesures de seguretat correponents, i que cada participant tinga les assegurances individuals corresponents per poder jugar amb total tranquilitat.

Modalitats principals de la FJET-CV

La Federació exercirà la competència sobre aquestos i altres jocs amb característiques pròpies de la Comunitat Valenciana.

Birles

Llançament de
bola a braç

Pic i pala -
Escampilla - Bòlit

Llançament de
barra

Canut

Llançament al set i mig

Caixó

Trompes

Vols participar i competir?

VULL MÉS INFORMACIÓ FEDERAR-SE

Organigrama

President Àngel Gómez i Navarro
Vice-presidenta Petra Ortega González; Vice-president Joaquín Pérez Martínez; Secretari Vicente Navarro Domingo; Tresorer Daniel Ferrer Alamar
Vocals: Fina Civera Ferrer, Josep Marí i Benavent, Lola Laso Pérez, Benjamín Valcarce Berlanga, Lola Vilanova Gimeno

Serveis i programes que oferim

Turisme i
Tradició

Tradició i
Salut

Formació

Venta de material

CONTACTA AMB NOSALTRES

Telèfon: 608061274

Horari: Dilluns a Dijous de 18 a 20 horas.

SEU DE TREBALL

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com